H qо шаблон благодарность родителям

Направление группы Направлением, спецификой нашей группы было “Сотрудничество”. Перед Мастерской я прошла тренинг из серии “Элементы“, т. е. подготовилась. Но положа руку на сердце, хочу признаться, что потерпела фиаско в мастерской! Lug at ikki asosiy qism dan iborat b o lib, lug at m aqolalari va rasm lardan tashkil topgan. Jum ladan: Mehnat труд Mehnat qilmoq трудиться Yordam пом ощ ь Yordam bermoq помогать Bu lug at boshlang ich sinf o quvchilari uchun m o ljallangani hisobga olinib, bunday birikm alar ham so z sifatida berildi va har biri uchun alohida lug at maqolasi tuzildi. Agar bosh so z o zi m ansub bo lgan so z turkum idan boshqa turkumga xos vazifada qo llansa (boshqa turkumga ko chgan bo Isa), bu holat alohida m a no hisoblanmaydi.

Похожие записи: